Terms of Service & Privacy Statement

Privacy

Our full website and web-portal privacy policy, including details on how we use or share your information can be found at the following address Privacy Statement for Cork County Council Self Portal

This Privacy Policy/Statement describes the information we may collect from you using the web-portal service and why we collect it.

Use of the web-portal service constitutes acceptance by you of this privacy policy and the use of your information for the defined purposes in compliance with EU General Data Protection Regulations (GDPR).

 

Terms of Service

We may disclose your personal information as required by law.

We will use up to date industry procedures to keep personal data as safe and secure as possible to protect against loss, unauthorised disclosure or access.

We will only hold your personal information for the purposes stated and only for as long as is necessary for these purposes.

You are responsible for protecting your password and user name (where applicable) and must not share them with or disclose them to anyone.

You are also responsible for ensuring that information provided to the Council via the web-portal is, to the extent of your knowledge, true and valid.

We may, from time to time, provide you by email with an update of information about our services. At any time, you can send an email to us if you do not wish to receive this information.

We may edit these Terms of Service from time to time. If we make any substantial changes, we will notify you by posting a prominent announcement on our pages.

 

Short Privacy Statement

We regard your privacy as important and all employees who have access to your personal data or are associated with the handling of that data are obliged to comply with the EU General Data Protection Regulation.

We do not capture and store any personal information about website visitors, except where you voluntarily choose to give us your personal details via email, or by using an electronic form, or enquiring about any of our services.

We will only hold your personal information for as long as necessary.

 

Disclaimer

Cork County Council is committed to the highest standard of quality information and every attempt has been made to present up to date and accurate information on this website and through this web-portal. However, the council gives no warranty as to the accuracy of the information on this website and web-portal, and accepts no liability for any loss, damage, or inconvenience caused as a result of reliance on such information.

Links to other websites from this website (whether directly or indirectly) are for general information purposes only and we do not assume any responsibility for the information contained on those websites.

  

Registration and Authentication

We may, in the future, require you to register and be authenticated with us in order for you to access extra services. The information gathered will not be used for purposes other than those that are explicitly stated.

 

Information Sharing

Any personal information that you provide will be processed in accordance with the EU General Data Protection Regulation, as applicable.

It will be used by us and our partners to deliver and improve services and fulfil our statutory duties.

We will not disclose any personal information to any third parties unless allowed or required by law.

Very occasionally we may need to share the personal information you have given to us with partner organisations such as the Gardai Siochana or other government bodies.

Information will only ever be shared when it is strictly necessary to help us to provide effective services and your consent will always be sought if sensitive personal data is involved.

Sensitive personal data includes, but is not limited to, information about race, religious belief, trade union membership, or court proceedings. You may have the right to refuse. We will not pass this information onto any other parties unless required to do so by law.

There are some circumstances where your consent may not be sought, for example: 

  • To prevent serious harm to others
  • To help prevent or prosecute a crime
  • As a requirement of statute law or because a court has asked for it.

The Council has a duty to protect public funds it administers, and may use information held about you for the prevention and detection of fraud and other lawful purposes.

 

Comhairle Contae Chorcaí Cork County Council Cork County Council

 

© 2019 All rights reserved.

Téarmaí Seirbhíse & Ráiteas Príobháideachta

Príobháideacht

Is féidir leat teacht ar ár mbeartas príobháideachta dár suíomh Gréasáin iomlán agus dár dtairseach gréasáin, lena n-áirítear sonraí faoin gcaoi a n-úsáidimid nó a roinnimid do chuid faisnéise, ag an seoladh seo a leanas Ráiteas Príobháideachta le haghaidh Féin-Thairseach Chomhairle Contae Chorcaí. [1]

Tugann an Polasaí Príobháideachta / Ráiteas seo cur síos ar an bhfaisnéis a d?fhéadfaimis a bhailiú uait agus an tseirbhís tairseach gréasáin á úsáid agat agus an fáth a mbailímid í.

Is éard atá in úsáid na seirbhíse tairsí gréasáin seo ná go nglacann tú leis an mbeartas príobháideachta seo agus go n-úsáidtear do chuid faisnéise chun críocha sainithe i gcomhréir le Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí an AE (GDPR).

 

Téarmaí Seirbhíse

Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh de réir mar a éilíonn an dlí.

Úsáidfimid nósanna imeachta tionscail cothrom le dáta chun sonraí pearsanta a choimeád chomh sábháilte agus chomh slán agus is féidir chun cosaint a dhéanamh ar chaillteanas, nochtadh neamhúdaraithe nó rochtain.

Ní choimeádfaimid d?fhaisnéis phearsanta ach chun na gcríoch a luaitear agus ní bheidh sí ach chomh fada agus is gá chun na críocha sin.

Tá tusa freagrach as do phasfhocal agus d?ainm úsáideora (nuair is infheidhme) a chosaint agus ní cóir duit iad a roinnt le duine ar bith nó iad a nochtadh.

Tá tú freagrach freisin as a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil don Chomhairle tríd an tairseach gréasáin fíor agus bailí, chomh fada agus is eol duit.

Féadfaimid, ó am go ham, nuashonrú faisnéise faoinár seirbhísí a sholáthar duit trí ríomhphost. Ag am ar bith, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn muna mian leat an fhaisnéis seo a fháil.

Féadfaimid na Téarmaí Seirbhíse seo a chur in eagar ó am go ham. Má dhéanaimid aon athruithe suntasacha, tabharfaimid fógra duit trí fhógra feiceálach a phostáil ar ár leathanaigh.

 

Ráiteas Príobháideachta Gearr

Creidimid go bhfuil do phríobháideacht thábhachtach agus tá oibleagáid ar gach fostaí a bhfuil rochtain acu ar do shonraí pearsanta nó a bhfuil baint acu le láimhseáil na sonraí sin Rialachán Ginearálta an AE um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh.

Ní dhéanaimid aon fhaisnéis phearsanta faoi chuairteoirí ar shuíomh gréasáin a ghabháil ná a stóráil, ach amháin nuair a roghnaíonn tú go deonach do chuid sonraí pearsanta a thabhairt dúinn trí r-phost, nó trí fhoirm leictreonach a úsáid, nó fiosrú a dhéanamh faoi aon cheann dár seirbhísí.

Ní choimeádfaimid d?fhaisnéis phearsanta ach chomh fada agus is gá.

 

Séanadh

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomanta don chaighdeán is airde faisnéise agus rinneadh gach iarracht faisnéis chruinn,  cothrom le dáta a chur i láthair ar an suíomh gréasáin seo agus tríd an tairseach gréasáin seo. Mar sin féin, ní thugann an chomhairle aon bharántas maidir le cruinneas na faisnéise ar an suíomh gréasáin agus ar an tairseach gréasáin seo, agus ní ghlacann sí le haon dliteanas as aon chaillteanas, damáiste nó míchaoithiúlacht a tharlaíonn mar thoradh ar a bheith ag brath ar fhaisnéis den sórt sin.

Is chun críocha faisnéise ginearálta amháin atá naisc le suíomhanna ghréasáin eile ón suíomh gréasáin seo (cibé acu go díreach nó go hindíreach) agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as an bhfaisnéis atá le fáil ar na suíomhanna gréasáin sin.

 

Clárú agus Fíordheimhniú

Féadfaimid, sa todhchaí, iarr ort clárú agus fíordheimhniú a dhéanamh linn ionas go mbeidh tú in ann teacht ar sheirbhísí breise. Ní úsáidfear an fhaisnéis a bhaileofar chun críocha seachas iad sin a luaitear go sainráite.

 

Comhroinnt Fhaisnéise

Próiseálfar aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú de réir Rialachán Ginearálta an AE um Chosaint Sonraí, de réir mar is infheidhme.

Úsáidfimid agus ár gcomhpháirtithe an fhaisnéis seo chun seirbhísí a sholáthar agus a fheabhsú agus chun ár ndualgais reachtúla a chomhlíonadh.

Ní nochtfaimid aon fhaisnéis phearsanta d'aon tríú páirtithe muna gceadaítear nó má cheanglaítear sin leis an dlí.

Uaireanta féadfar go mbeidh orainn an fhaisnéis phearsanta a thug tú dúinn a roinnt le heagraíochtaí comhpháirtíochta mar na Gardaí Síochána nó comhlachtaí rialtais eile.

Ní roinnfear faisnéis ach nuair a bheidh sí riachtanach chun cabhrú linn seirbhísí éifeachtacha a sholáthar agus lorgófar do thoiliú i gcónaí má bhíonn sonraí pearsanta íogaire i gceist. Cuimsíonn sonraí pearsanta íogaire, ach níl sé teoranta do, faisnéis faoi chine, creideamh reiligiúnach, ballraíocht ceardchumann, nó imeachtaí cúirte. D'fhéadfadh go mbeadh sé de cheart agat diúltú.  Ní chuirfimid an fhaisnéis seo ar aghaidh chuig aon pháirtithe eile muna gceanglaítear orainn é a dhéanamh de réir dlí.

Tá cúinse áirithe ann nuair nach bhféadfaí do thoiliú a lorg, mar shampla:

  • Dochar tromchúiseach do dhaoine eile a chosc
  • Cuidiú le coir a chosc nó a ionchúiseamh
  • Mar riachtanas de dhlí reachtúil nó toisc gur iarr cúirt é.

 

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle na cistí poiblí a riarann sí a chosaint, agus féadfaidh sí faisnéis a choimeádtar fút a úsáid chun calaois a chosc agus a aimsiú agus chun críocha dleathacha eile